بایگانی ماهانه : اردیبهشت ۱۳۹۵

نقد و بررسی کتاب فلسفه آلمانی، اثر تری پینکارد

داستان یک قرن ایدئالیسم آلمانی

نقدی بر محتوا و ترجمۀ کتاب «فلسفۀ آلمانی (۱۷۶۰-۱۸۶۰): میراث ایدئالیسم»

منبع: فصلنامه نقد کتاب کلام فلسفه عرفان، شماره ۷ و ۸، پاییز و زمستان ۱۳۹۴، صص ۱۵۵-۱۶۲٫

ادامه مطلب