آرشیو نویسنده :اردبیلی

هگل: از متافیزیک به پدیدارشناسی

هگل: از متافیزیک به پدیدارشناسی

نشر علمی
آبانماه ۱۳۹۴


معرفی پشت جلد:
معنای «متافیزیک» از نظر هگل چیست؟ چرا هگل نام یکی از موجزترین و در عین حال مهجورترین دستنوشته‌هایش را در دوران ینا، «متافیزیک» نهاد؟ این متن چه نسبتی با مشهورترین و تاثیرگذارترین اثر وی یعنی پدیدارشناسی روح دارد که تنها دو سال بعد از آن نوشته شد؟ کتاب حاضر در تلاش است به این پرسشها پاسخ دهد و در پرتو آنها بتواند از یک سو، شرحی از متافیزیک هگل و نسبت آن با پدیدارشناسی، و از سوی دیگر، طرحی از دیالکتیک هگلی و به طور کلی رئوس فلسفۀ هگل ترسیم کند.

ادامه مطلب

هگل و پدیدارشناسی روح

هگل و پدیدارشناسی روح

رابرت استرن، ترجمه: محمدمهدی اردبیلی و سیدمحمدجواد سیدی

نشر ققنوس، ۱۳۹۳

معرفی پشت جلد:

کتاب هگل و پدیدارشناسی روح، اثر رابرت استرن، شرحی مقدماتی و حتی الامکان کامل و منسجم از کل پدیدارشناسی روح به دست می‌دهد. این کتاب علی‌رغم حجم محدودش، کوشیده است تا کل فرآیند تکوین روح را با زبانی قابل فهم و با تعهد به متن پدیدارشناسی و حفظ پیوستار دیالکتیکی آن، و همچنین ارجاعات متعدد به سایر آثار هگل و اشراف قابل ملاحظه بر کل شارحان هگل تفسیر کند. فردریش بیزر این کتاب را «بهترین راهنمای مقدماتی برایپدیدارشناسی روح در زبان انگلیسی» می‌داند و استفان هولگیت آن را مقدمه‌ای می‌داند که «برای یکی از پیچیده‌ترین کتب تاریخ فلسفه، به طرز تحسین‌برانگیزی واضح و مفید است». بنابراین تفسیر استرن حرف‌های زیادی برای گفتن دارد و مخاطب می‌تواند به کمک آن پرتوی بر هزارتوی پدیدارشناسی بیافکند. ادامه مطلب

1 5 6 7